Všeobecné obchodní podmínky Wellness hotelu Vyhlídka Náchod

Wellness hotel Vyhlídka⋆⋆⋆⋆, Na Vyhlídce 298, 547 01 Náchod
Rezervovat
+420 491 426 620, +420 724 577 211
vyhlidka@vyhlidka.cz
Menu

Všeobecné obchodní podmínky

DEKLARACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem Wellness hotelu VYHLÍDKA v Náchodě (dále jen hotel) je pan Miloslav Mrština, Na Bělidle 252/34, Praha 5, IČ: 18857400.

DEKLARACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tuto deklaraci vydáváme za účelem ujištění veřejnosti o zákonnosti svých postupů a zároveň informování subjektů osobních údajů o možnostech spolurozhodovat o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat a používat jejich osobní údaje, a to jak prostřednictvím elektronických i neelektronických prostředků.  

Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí obecně představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR, které vstupí v platnost 25.5.2018 a nahradí tím současnou českou legislativu. Tyto předpisy jsou v našem případě doplněny a specifikovány interními pravidly společnosti, která jsou postupně implementována za účelem naplnění cíle společnosti, tedy posílení práv subjektů osobních údajů a ochrana jejich soukromí. V souladu se čl. 13 GDPR je naší zákonnou povinností Vás informovat, jak zpracováváme vaše osobní údaje a o vašich právech.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Miloslav Mrština, IČ: 18857400 jsem správcem osobních údajů, které mi budou poskytnuty v souvislosti s telefonickou, případně e-mailovou žádostí o ubytování a stím spojené služby ve Wellness hotelu Vyhlídky, Náchod prostřednictvím kontaktů uvedených na našich webových stránkách: www.vyhlidka.cz

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt osobních ůdaje správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Přímo od subjektů údajů (uzavření smluvního či pracovněprávního vztahu, emaily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formuláře na našich webových stránkách, sociální sítě, vizitky aj.)

 2. Skrze naše obchodní partnery – spolupracujeme s mnoha tour-operátoři, kteří propagují náš hotel na svých webech, )

 3. Veřejně přístupné rejstříky a seznamy evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, webové stránky asociací cestovního ruchu či asociací hotelů a restaurací nebo vaše vlastní webové stránky)

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno výlučně na naší provozovně (Wellness hotel Vyhlídka, Náchod)  jenotlivými pověřenými zaměstnanci správci, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky,případně i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpčenostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správně technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajů, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjeků údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Subjekty v pracovněprávním vztahu mají se správnem uzavřenu Smlouvu u mlčenlivosti. 

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém nebo skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisej jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

 

PRO KTERÉ ÚČELY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME?

PRO OBCHODNÍ ÚČELY (Právní titul: Plnění smlouvy a Oprávněný zájem)

 

Rozhodnete-li se stát našimi obchodními partnery (tzn. uzavřete s námi nájemní, kupní smlouvu nebo jakoukoliv smlouvu na poskytnutí služeb hotelu, evidujeme vaše kontaktní údaje. Zdroje osobních údajů jsou zmíněny v předchozím odstavci. 

 

Osobní údaje:

 

 1. Fyzické osoby : jméno, příjmení, adresa, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo

 2. Právnické osoby: název firmy (podle Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku), účetní a platební údaje(IČO, DIČčíslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM: Naší povinností je všechny naše zákazníky informovat elektronickou poštou (emailem), telefon nebo jiným komunikačním nástrojem o všech novinkách či jiných informacích (např. odstávka systému, nové funkcionality aj.) vyplývající z plnění kupní smlouvy. Tento souhlas NELZE po dobu platnosti kupní smlouvy odvolat. 

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení platnosti kupní smlouvy nebo aktivaci vámi zakoupené služby a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

 

PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY (Právní titul:  Souhlas)

SOUHLAS: Pro marketingové účely evidujeme minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. 

 

Prohlašujem, že Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. A Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny či prodávány třetí straně. 

 

PROCHÁZENÍ WEBU (Právní titul:  Souhlas)

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách a facebooku , můžeme sbírat údaje o návštěvách na těchto webových stránek a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. K tomutu účelu používáme služeb třetích partnerů (Google Analytics, Smartlook aj.)

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies můžete na svém počítači kdykoliv zakázat.

 

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

 

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

 

S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených v Evropské unii a na serveru firmy Google (používáme aplikaci GoogleSuite).

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Dobrovolně jsme se zavázaly stejně jako naši spolupracovníci, že budeme udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 
 
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?


Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. A svůj souhlas stvrdili ve Smlouvě o mlčenlivosti. 

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se naší firmou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

 

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

 

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 

 1. Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu, oprávněné zájemunebo zákonného právního titulu.

 2. Nepracujeme s citlivými osobními údaji osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,

 3. Splňujeme informační povinnostvůči svým odběratelům podle Zákona o ochraně osobních údajů,

 4. Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich právpodle zákona o ochraně osobních údajů,

 5. Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajůpodle zákona o ochraně osobních údajů,

 6. Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

 

1. Úvodní ustanovení

 

Provozovatelem Wellness hotelu VYHLÍDKA v Náchodě (dále jen hotel) ja pan Miloslav Mrština.

 

 

Hotel provozuje internetové stránky (dále jen Web) a obdobné systémy (dále jen „Systémy“) umožňující uživatelům vybrat a rezervovat ubytovací, stravovací, wellness, masérske a obdobné služby a balíčky (dále jen služby nebo balíčky), které poskytuje. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu a lze je doplňovat elektronickou cestou. Podmínky jsou vystaveny elektronicky v aktuální verzi na adrese Webu a jsou součástí každé potvrzené rezervace ubytování nebo balíčku služeb.

 

2. Informace o Ubytovacím zařízení a službách

Hotel na internetových stránkách publikuje podrobnosti o ubytovacím zařízení, službách, cenách a další informace potřebné pro informování Klientů. Hotel se zavazuje na Webech uvádět informace pravdivě a přesně a pravidelně je aktualizovat.

 

V hotelu platí zákaz používání elektrických spotřebičů mimo holícího strojku a osobního PC

 

3. Objednání pobytu nebo služby

Klient si může objednat pobyt (služby) přímo na internetové stránce. V tomto případě se Hotel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 24 hodin. V případě pobytu klienta v místě Hotelu, může si vyzvednout přihlašovací dokumenty osobně v recepci Hotelu. Pobyt je taktéž možno zakoupit u smluvních prodejců Hotelu .

 

4. Časové vymezení a závaznost rezervací

 

4.1 Smluvní vztah mezi Hotelem a klientem vzniká potvrzením řádně vyplněné, klientem podepsané objednávky (přihlášky) k pobytu nebo službám, obsahuje - li i konečnou cenu. Za potvrzenou objednávku (přihlášku) k pobytu se považuje i rezervace v Online rezervačním systému Hotelu. Za neplnoleté děti podepisuje objednávku (přihlášku) zákonný zástupce), za právnickou osobu statutární orgán nebo zástupce na základě plné moci.

 

4.2 Pokud dojde k potvrzení objednávky včetně stanovené konečné ceny pro Klienta elektronickými prostředky (potvrzený e-mail nebo fax), je tato objednávka pro Klienta i Hotel rovněž závazná (dále jen Potvrzení objednávky).

 

4.3 Nezaplacením ceny služeb řádně a včas, včetně zálohové platby, vzniká Hotelu právo od smluvního vztahu odstoupit. Odstoupením od smluvního vztahu z uvedeného důvodu vzniká Hotelu právo na zaplacení stornovacího poplatku ve výši 40 % potvrzené ceny pobytu (služby).

 

5. Cena pobytu (služby)

Výsledná cena pobytu a péče o klienta vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb Hotelu. Hotel dále provádí cenové úpravy s ohledem na sezóny, last-minuty, víkendy, dlouhodobé pobyty, skupinové zájezdy a obdobné situace. Konečnou cenu se Klient dozví na písemném Potvrzení objednávky, které je Klientovi zasláno na základě jeho poptávky (bod 4). Pro rezervaci jsou závazné podmínky definované Hotelem v okamžiku rezervace, nedojde - li k jiné dohodě.

 

6. Platební podmínky

Hotel podporuje následující způsoby placení za realizované rezervace. Používá se ten, který je v okamžiku rezervace v Potvrzení objednávky dohodnut:

 

A. Platby předem, na účet Hotelu

 

Hotel doručí Klientovi současně s Potvrzením objednávky zálohovou nebo konečnou fakturu. Povinností Klienta je zaplatit účtovanou částku na účet Hotelu (uvedený na faktuře) ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené buď bankovním převodem nebo platební kartou na základě předautorizace. Případný doplatek ceny Klient zaplatí při příjezdu přímo hotově nebo kartou.

 

B. Platba na recepci

Použije se v individuálních, předem dohodnutých případech a pro doplatek ceny, když došlo k zálohové platbě.

 

7. Storno podmínky poskytování služeb

7.1 Zrušení účasti na pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou (elektronickými komunikačními prostředky, faxem). Pro zrušení rezervace je nutné prokázat oprávněnost ke zrušení rezervace předložením čísla rezervace. Při osobním předávání je pro stanovení stornovacího poplatku rozhodující datum provedení storna a při odeslání v doporučeném dopise či emailem, datum odeslání.

 

7.2 Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje Hotel stornovací poplatky. Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny objednaných služeb v závislosti na počtu dnů zbývajících do dne nástupu k pobytu takto:

27 - 22 dnů 25 %

21 - 15 dnů 50 %

14 - 6 dnů 75 %

5 - 1 den 90 %

 

Stornem v den nástupu, resp. nenastoupením (neoznámení zrušení) k pobytu a výkonu objednaných služeb, 100 %.

 

Nárok na zaplacení storno poplatku nevzniká Hotelu v případě smrti klienta, osoby blízké (§ 116 obč. zák.), hospitalizaci klienta či osoby blízké ve zdravotnickém zařízení z důvodu náhlých zdravotních problémů.

 

7.3 Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

 

7.4 Další změny objednávky ze strany zákazníka (změna termínu, ubytovacího zařízení, druhu pokoje nebo apartmá apod.) mohou být považovány za zrušení účasti na pobytu a budou podléhat výše uvedeným stornovacím poplatkům.

 

7.5 Porušení „povinností klienta“ uvedených v bodě 4 podléhá výše uvedeným stornovacím poplatkům.

 

7.6 Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je Hotel povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v odst. 7.1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

 

7.7 Při využití online rezervačního systému a formě úhrady převodem z bankovního účtu je nutné pro potvrzení rezervace zaplatit účtovanou částku do 14 dnů od rezervace. Při nedodržení tohoto ustanovení nebude rezervace potvrzena.

 

8. Povinnosti klienta

8.1 Poskytnout Hotelu veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit přihlášku k pobytu.

 

 

8.2 Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt.

 

 

8.3 Je-li klientem právnická osoba, pověřit oprávněného zástupce, který bude s Hotelem komunikovat a který seznámí své účastníky pobytu s podmínkami a informacemi, jež obdrží od Hotelu.

 

 

8.4 V případě, že se k pobytu váže i doprava zabezpečovaná Hotelem, dostavit se na místo odjezdu ve stanovenou dobu.

 

9. Vyloučení klienta z pobytu

9.1. Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy, nerespektuje program pobytu, odmítá se řídit pokyny zaměstnanců zařízení, v němž je ubytován, slovně napadá zástupce Hotelu, jakož i pracovníky léčebně rehabilitačního centra, poškozuje majetek a svým chováním omezuje práva jiných klientů, či jinak porušuje ubytovací řád Hotelu, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu může zaniknou nárok na náhradu za ubytování, stravu a lázeňské služby (dále jen nevyužité služby).

 

9.2. Nárok klienta na náhradu za nevyužité služby se řídí těmito pravidly

 

 v případě zkrácení pobytu o 1 den nárok na náhradu nevzniká

 v případě zkrácení pobytu o 2 dny nárok na náhradu za první den nevzniká, za druhý den, o který je pobyt zkrácen vniká nárok na náhradu ve výši 50 %

 v případě zkrácení pobytu o 3 a více dnů nárok na náhradu za první den nevzniká, za druhý den vzniká nárok na náhradu ve výši 50% a za třetí a další dny vzniká nárok na náhradu ve výši 100%

 

10. Změny dohodnutých služeb

10.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může Hotel pobyt zrušit, nebo změnit jeho program (termín, cenu, druh dopravy, místo ubytování, ubytovací zařízení, formu a způsob poskytování dalších služeb).

 

10.2 Při zrušení pobytu ze strany Hotelu je vedení Hotelu povinno tuto skutečnost oznámit klientovi ihned, do 3 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

 

10.3 Při závažných odchylkách od potvrzených podmínek (posun termínu nástupu pobytu o více než 48 hodin, zvýšení ceny o více než 10 %, změna místa ubytování, změna způsobu přepravy a změna ubytovacího zařízení na nižší kategorii) je Hotel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn podmínek má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči Hotelu. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít Hotel za to, že se změnou souhlasí.

 

11. Reklamační řízení

11.1 V případě, že Hotel neposkytne všechny služby předmětného pobytu v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které mu vznikly vlastním zaviněním.

 

 

11.2 Reklamace musí být uplatněna ihned po vzniku události v místě pobytu u průvodce pro pobyt, resp. zástupce ubytovacího zařízení, s uvedením důvodů. Jestliže se zaměstnanci, resp. zástupci hotelu, nepodaří na místě zjednat nápravu, sepíše se zákazníkem reklamační protokol. Sepsání protokolu je předpokladem uznání reklamace. Protokol musí být sepsán ve dvou vyhotoveních (1 pro zástupce Hotelu, 1 pro klienta) a podepsán oběma stranami.

 

 

11.3 Jednu kopii reklamačního protokolu s reklamací je zákazník povinen poslat doporučeně Hotelu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení pobytu. Po uplynutí této stanovené lhůty nebude brát Hotel na reklamaci zřetel.

 

 

11.4 Reklamace vyřizuje ředitel Hotelu (jím pověřená osoba) ve lhůtě do 48 hod. ode dne uplatnění reklamace a to podle zásad daných českým právním řádem. 11.5 Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na reklamaci.

 

12. On-line rezervace

12.1 On-line rezervační systém umožňuje zabezpečený přístup k rezervování, respektive nákupu služeb nabízených Hotelem.

 

12.2 Při výběru formy placení platební kartou bude klient přesměrován na chráněný server společnosti Global Payments Europe,a.s., která klientovi garantuje bezpečnost a nezcizitelnost jím vložených dat.

 

12.3 K platbě je možné využít platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

 

13. Hodnocení hostů

Hotel si vyhrazuje právo požádat klienta o zhodnocení různých aspektů pobytu a následně toto hodnocení zveřejnit na webu. Veškerá odpovědnost vyplývající z obsahu těchto hodnocení je vyloučena.

 

14. Doplňování a změny obchodních podmínek

Obchodní podmínky je možné doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k této změně dojde, je povinností Hotelu novou verzi obchodních podmínek zveřejnit na Webu a ode dne účinnosti změny nebo doplnění je přikládat ke všem novým Potvrzení objednávek.

 

15. Ochrana osobních údajů

Objednáním pobytu (služby) online nebo vyplněním přihlašovacích dokumentů, klient současně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v přihlašovacích dokumentech uvedených za účelem sjednání, plnění a vymáhání smluvních závazků a k evidenčním účelům.

 

16. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je http://www.coi.cz Spotřebitel může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Provozovatel:

 

 

Miloslav Mrština

IČ: 18857400

DIČ: CZ491117008

+420 491 426 620 

vyhlidka@vyhlidka.cz

 www.vyhlidka.cz